วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

 1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสูงมาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ที่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก

มั่นคง

 1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม

มั่งคั่ง

 1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน รวมทั้งทักษะการศึกษา และ เทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้
 2. กำลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่สำคัญ และมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงานเป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ยั่งยืน

 1. หน่วยงานการศึกษาและและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสมีการบูรณาการการทำงานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน
 2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เริ่มขึ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำนาจหน้าที่

 1. ขับเคลื่อนนโยบายแผนยุทธศาสตร์และมาตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 2. เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดหน่วยงานองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 3. ประสานส่งเสริมกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ให้เกิดเอกภาพและสอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดรวมทั้งรายงานให้สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบเป็นระยะเพื่อสรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบตามความเหมาะสม
 4. เสนอแนะการบริหารงานบุคคลสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 5. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีสมรรถนะและศักยภาพที่เหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
 6. ประสานงานสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นรวมทั้งเสนอแนะความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศที่เกี่ยวข้อง