โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการจัดระบบงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)