ศค.จชต. จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “คนดีศรีเสมา จชต.” และมอบเกียรติบัตรสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “คนดีศรีเสมา จชต.” และมอบเกียรติบัตรสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ 

พร้อมทั้งมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “คนดีศรีเสมา จชต.” มีผู้ได้รับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ของหน่วยงานการศึกษาในแต่ละสังกัด จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทรางวัลด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 2) ประเภทรางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) ประเภทรางวัลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 4) ประเภทรางวัลด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา 5) ประเภทรางวัลด้านการส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 6) ประเภทรางวัลด้านผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 63 ราย และมอบเกียรติบัตรสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือก สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 32 แห่ง กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แบบอย่างที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ของสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้บริหาร ผู้สอน ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีในการจัดการศึกษาและดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Similar Posts