ประชุมหารือออกแบบเครื่องมือการสำรวจสถานภาพการใช้ภาษาของประชาชนในสังคมพหุภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ และกลุ่มวิจัย ติดตามและประเมินผลฯ ได้ประชุมหารือ กับ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ หัวหน้าโครงการย่อยภายใต้โครงการนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ภาษาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อร่วมกันออกแบบเครื่องมือการสำรวจสถานภาพการใช้ภาษาของประชาชนในสังคมพหุภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร และสอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยสำหรับเด็กอายุ 4-7 ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Similar Posts