By admin

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนาดา ไชยจิตต์ และคุณศิริศักดิ์ ไชยเทศ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครู นักจิตวิทยา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นคณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจำนวน 50 คน ดังนี้

  1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (จังหวัดปัตตานี) จำนวน 12 คน
  2. โรงเรียนนราธิวาส (จังหวัดนราธิวาส) จำนวน 12 คน
  3. โรงเรียนสตรียะลา (จังหวัดยะลา) จำนวน 12 คน
  4. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (จังหวัดสงขลา) จำนวน 12 คน
  5. นักจิตวิทยา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 2 คน
    ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยการเริ่มต้นที่สถานศึกษาและเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเทศในอนาคตกระผมขอชื่นชม ครู นักเรียน นักจิตวิทยา ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้และสร้างความท้าทายใหม่ สร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความเห็น ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสร้างเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมมือกันเรียนรู้ ปรับตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การยอมรับในเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการเคารพเกี่ยวกับความแตกต่างและความเท่าเทียมระหว่างเพศ อันจะนำพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างแท้จริงต่อไป
    ท้ายนี้ ขอบขอบคุณ ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ไว้วางใจและมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะผู้ดำเนินงาน และกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้