ศค.จชต. ติดตามและประสานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

         ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการติดตามและประสานการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักงานการศึกษาเอกชน และบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประสานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ติดตามและประสานการช่วยเหลือเยียวยาทายาทของผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 41 ราย

Similar Posts