ประวัติความเป็นมา

        กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพและเบ็ดเสร็จในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ได้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร 

       กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2547 และมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ ในปี พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ ณ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 12 จังหวัดยะลา  เปลี่ยนเป็นสำนักงานศึกษาธิการภาค 8  และปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานศึกษาธิการภาค 7  มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สั่งราชการและปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อบูรณาการและร่วมพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและสภาพนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตามการดำเนินงานยังไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นที่ต้องการได้อย่างแท้จริงอันสืบเนื่องมาจากยังขาดความชัดเจน ความเป็นเอกภาพในการประสานงานการบริหารและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย แผนงาน โครงการ และการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องสภาพท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการทำงานของทุกภาคส่วน

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ย้ายที่ตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา มาตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดน  ภาคใต้ปัจจุบันศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2579 เป็นผลทำให้ต้องมีการขยายโครงสร้างขององค์กรและ    เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอ ต่อการปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะจังหวัดปัตตานีถือเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ (ศิลารากฐาน) พร้อมทั้งทำพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ“มิติการศึกษาด้านประเทศไทย จังหวัดชายแดน” ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี เลขที่ 62 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันอาคารถาวรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และบุคลากรได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก

วิสัยทัศน์