แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20
จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ