Author: Admin ประชาสัมพันธ์

ศค.จชต.ติดตามผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564

ศค.จชต.ติดตามผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต.ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบล

ศค.จชต.ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน/ตำบล

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต. หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จชต. ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

ศค.จชต. หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จชต. ที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต.ประชุมวางแผนขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศค.จชต.ประชุมวางแผนขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต.“เสริมศักยภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศค.จชต.“เสริมศักยภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

             ศูนย์ขั…

เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”
|

เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เชิญ…

ศค.จชต. ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศค.จชต. ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ศค.จชต. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต. หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานการบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ฯ

ศค.จชต. หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานการบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ฯ

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…

ศค.จชต. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ศค.จชต. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

/*! elementor – v3.6.5 – 27-04-2022 */ .ele…