กรกฎาคม 21, 2022

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรกฎาคม 21, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรกฎาคม 21, 2022

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 21, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 21, 2022

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 21, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 21, 2022

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานขอศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 21, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานขอศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 21, 2022

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ดำเนินการคัดเลือผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ.2022 – 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง