ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตำแหน่งว่าง

ผอ.ศค.จชต.

073 420 360

moe.south2557@gmail.com

รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภิญญา รัตนวรชาติ

รอง ผอ.ศค.จชต.

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นายนิกร เซ้งเถียร

รอง ผอ.ศค.จชต.

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี

รอง ผอ.ศค.จชต.

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

ตำแหน่งว่าง

รอง ผอ.ศค.จชต.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานภายใน

นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นางสาวขวัญชาติ ชูแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคลังและสินทรัพย์ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นางสาวจินตนา อินทสระ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มความร่วมมือและบริหารเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นางนิยะดา จิตต์ดำหริ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com

นายภาคภูมิ อินทรสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสื่อสารและบริหารเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. 073 420 360

E-mail : moe.south2557@gmail.com