ศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปภาพ1

สภาพทั่วไป

          พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแตกต่างจากจังหวัดอื่น และมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา) และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ชื่อการจัดการศึกษาว่า ” การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

สภาพการปกครอง

0
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
0
ตำบล
0
หมู่บ้าน
0
เทศบาล
0
อบต.

สภาพประชากร

ข้อมูลจังหวัด

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

สถิติการศึกษา 2564

ข้อมูลสถานศึกษาในระบบ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
0
จำนวนสถานศึกษา
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนครูและบุคลากร
0
ประชากรวัยเรียน 3-17 ปี
ข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลสถานศึกษานอกระบบ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0
สอนศาสนาอย่างเดียว
0
สถาบันศึกษาปอเนาะ
0
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
0
วิชาชีพ/กวดวิชา/ทักษะชีวิต/ศิลปะและกีฬา

        สถานศึกษาในระบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนสถานศึกษามากที่สุด จำนวน 1,262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 425 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.6 และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาน้อยที่สุด จำนวน 18 วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 1

         จำนวนนักเรียนในระบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด จำนวน 293,972 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาคือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 264,304 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 60,156 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนักเรียนน้อยที่สุด จำนวน 19,884 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1

         จำนวนครู บุคลากร ในระบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนครู บุคลากร มากที่สุด จำนวน 26,507 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาคือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 14,238 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 1,643 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มี ครู บุคลากร น้อยที่สุด จำนวน 1,488 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4

         สถานศึกษาในระบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจังหวัดปัตตานี มีจำนวนสถานศึกษามากที่สุด จำนวน 489 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส จำนวน 473แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.9 จังหวัดยะลา จำนวน 338 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.2 จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ จำนวน 235 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.4 และจังหวัดสตูล มีสถานศึกษาน้อยที่สุด จำนวน 224 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.7

         นักเรียนในระบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจังหวัดปัตตานี มีนักเรียนมากที่สุด จำนวน 192,007 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส จำนวน 176,625 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 จังหวัดยะลา จำนวน 134,140 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ จำนวน 71,421 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 และจังหวัดสตูล มีนักเรียนน้อยที่สุด จำนวน 66,382 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4

         ครู บุคลากร ในระบบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจังหวัดนราธิวาส มีครู บุคลากร มากที่สุด จำนวน 12,755 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี จำนวน 12,493 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 จังหวัดยะลา จำนวน 8,994 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ จำนวน 5,075 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และจังหวัดสตูล มีครู บุคลากร น้อยที่สุด จำนวน 4,683 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6