สำนักงานศึกษาธิการภาค

หน่วยงาน
ชื่อย่อ
Website
Tel.
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ศธภ.7
073-216129

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน
ชื่อย่อ
Website
Tel.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ศธจ.ปัตตานี
073-330736
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
ศธจ.ยะลา
073-729828
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ศธจ.นราธิวาส
073-530515
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ศธจ.สงขลา
074-312539
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ศธจ.สตูล
074-772165

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน
ชื่อย่อ
Website
Tel.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี 1
073-460079
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี 2
073-431196
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
สพป.ปัตตานี 3
073-452100-2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
สพม.ปัตตานี
 073-332551
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สพป.ยะลา 1
073-211707
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
สพป.ยะลา 2
073-289412
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
สพป.ยะลา 3
073-232443
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
สพม.ยะลา
073-212820
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส 1
073-532300
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส 2
 073-530792
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส 3
073-672180
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
สพม.นราธิวาส
073-511984
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
สพป.สงขลา 3
074-373035
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สพป.สตูล
074-721380
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
สพม.สงขลา สตูล
074 336848

สำนักงานการศึกษาเอกชนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน
ชื่อย่อ
Website
Tel.
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
สช.จังหวัดปัตตานี
073-332760
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
สช.จังหวัดยะลา
073-203854
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
สช.จังหวัดนราธิวาส
073-513035
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
สช.จังหวัดสงขลา
074-337388
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สช.จังหวัดสตูล
074-724721

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน
ชื่อย่อ
Website
Tel.
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
สนง.กศน.จ.ปัตตานี
073-460097
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
สนง.กศน.จ.ยะลา
073-212732
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
สนง.กศน.จ.นราธิวาส
073-511807
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สนง.กศน.จ.สงขลา
074-311046
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
สนง.กศน.จ.สตูล
 074-711449

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน
ชื่อย่อ
Website
Tel.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ม.อ. ปัตตานี
073-313928
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มรย.
073-299610
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มนร. 
073-709030

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน
ชื่อย่อ
Website
Tel.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อบจ.ปัตตานี
073-349789
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อบจ.ยะลา
073-203610
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
อบจ.นราธิวาส
073-511369
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อบจ.สงขลา
074-890971
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อบจ.สตูล
0-74712380