แผนการดําเนินงานและปฏิทิน (ไตรมาสที่ 3)
ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงาน

กำหนดการ

1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไตรมาส 1  (5 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (5 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (5 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (5 ต.ค.)

4. รายงานผลการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2562 – 2565 (SR01)

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 – 2565 (SR02)

ไตรมาส 1 (10 ม.ค.)

ไตรมาส 2 (10 เม.ย.)

ไตรมาส 3 (10 ก.ค.)

ไตรมาส 4 (10 ต.ค.)

6. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

7. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.301)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย (สงป.302)

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

8. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

9. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

10. รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศปบ.จชต.ในระบบ eMENSCR

รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการไตรมาส 2 (1-30 เม.ย. 65  )

11. แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

12. แบบบันทึกการทบทวนหลังการดำเนินกิจกรรม (After Action Review)

หลังสิ้นสุดกิจกรรมไปแล้วไม่เกิน 15 วัน

13. แบบติดตามสถานะ

บุคลากรกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้