แผนการดําเนินงานและปฏิทิน (ไตรมาสที่ 3)
ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงาน

กำหนดการ

1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไตรมาส 1  (5 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (5 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (5 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (5 ต.ค.)

4. รายงานผลการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2562 – 2565 (SR01)

ทุกวันที่ 5 ของเดือน

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 – 2565 (SR02)

ไตรมาส 1 (10 ม.ค.)

ไตรมาส 2 (10 เม.ย.)

ไตรมาส 3 (10 ก.ค.)

ไตรมาส 4 (10 ต.ค.)

6. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

7. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.301)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย (สงป.302)

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

8. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

9. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไตรมาส 1  (2 ม.ค.)

ไตรมาส 2  (2 เม.ย.)

ไตรมาส 3  (2 ก.ค.)

ไตรมาส 4  (2 ต.ค.)

10. รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศปบ.จชต.ในระบบ eMENSCR

รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการไตรมาส 2 (1-30 เม.ย. 65  )

11. แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

12. แบบบันทึกการทบทวนหลังการดำเนินกิจกรรม (After Action Review)

หลังสิ้นสุดกิจกรรมไปแล้วไม่เกิน 15 วัน

13. แบบติดตามสถานะ

บุคลากรกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอนุพงศ์ บุสทิพย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอิบติซัม อิแอ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวณัชฌาน์ญา โกมนตรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวทฤฒมน เหล่าชัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุวัจน์ หมั่นทวี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสวิดา หมัดสอ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน