FAQS คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ มีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
   1. ทบทวนการดำเนินงานและการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
   2. จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำที่จำเป็นของหน่วยงาน
    - ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร
    - ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน
   3. จัดทำรายละเอียดวงเงินคำของบประมาณของหน่วยงาน
    - งบบุคลากร
    - งบดำเนินงาน
    - งบลงทุน
    - งบเงินอุดหนุน
    - งบรายจ่ายอื่น
   4. จัดส่งเอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำตอบ แผนปฏิบัติราชการ แบ่งออกเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี  เป็นแผนของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ที่กําหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติทิ่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติการด้าน เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ที่ไม่ใช่การดําเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

คำตอบ : จากข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ และต่อมาในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาให้แก่เด็กและประชาชนทั่วไป โดยควรเริ่มตั้งแต่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงอายุ 4 – 7 ปี ให้สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำตอบ  : จำนวน 184 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 92 ศูนย์ จังหวัดยะลา จำนวน 24 ศูนย์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 19 ศูนย์ และจังหวัดสงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 49 ศูนย์

คำตอบ  : 5 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. ระดับศึกษาธิการจังหวัด
 4. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงาน
 5. ระดับหมู่บ้าน/ตำบล

คำตอบ  : แนวคิดใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

คำตอบ  : 1. จังหวัดปัตตานี นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ สู่พลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่างยั่งยืน  (หลักสูตร Pattani Heritage สู่การเป็น Smart People Smart City)

2. จังหวัดยะลา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

3. จังหวัดนราธิวาส จัดการศึกษาบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กลมกลืน ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา เพื่อสังคมสันติสุข

คำตอบ  : จะมีหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ เช่น

 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
 3. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
 4. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของแต่ละจังหวัด
  ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพราะบางหน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์