บุคลากรกลุ่มสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางนิยะดา จิตติ์ดำหริ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายบาฮารี ดือราแม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจีราภรณ์ ใหมรักษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกัลย์ธีรา วงศ์พายัพไพบูลย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ