การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565

           วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ได้พิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

        วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. ลงพื้นที่ติดตามฯ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมูอาฮัดตัรบียาตุลอิสลามียะห์ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (หลักสูตรขนมหวานสร้างรายได้) สถาบันศึกษาปอเนาะมูฮำมาดียะห์ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี) จังหวัดปัตตานี และสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิจเราะห์ (หลักสูตรอาหารขนม) ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

            วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา แนะนำสถานที่สำคัญของท้องถิ่น ร่วมกันปลูกฝังความรัก ความภูมิใจ และความหวงแหนในความเป็นพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกการรักบ้านเกิดการมีจิตอาสาในการทำนุบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านการบรรยายกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ สืบสาน รักษา หลักการทรงงาน ร.10 (จิตอาสาพระราชทาน) เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำในการทำจิตอาสา เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งทำให้เยาวชนได้เกิดความรัก ความภูมิใจ และความหวงแหนในความเป็นพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตอาสาในการทำนุบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการ อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ (อิหม่ามมัสยิด 300 ปี) จากโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส (จิตอาสาพระราชทาน 904) และจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น) ตำบลลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา ได้ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศค.จชต. ได้นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ขับเคลื่อนงาน จากข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2565 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้ง ผู้แทนจาก ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี เขต 1 2 3 นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนจากศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับหน่วยงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน