การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน
ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

            วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integity and Transparency Assessment : ITA) ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากร ศค.จชต.เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมพิจาณาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ถูกกำหนดเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประชุมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

             วันที่ 29 มีนาคม 2565 ด้วย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ ศค.จชต. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า 2) ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้