การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565