ศค.จชต. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ

เพื่อชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์โครงการฯ และรับทราบคำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน/ปฏิทินการดำเนินงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 50 ตำบล ในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts