ศค.จชต. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings การประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ในฐานะที่ปรึกษา ผู้แทนจากผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 453 ราย และปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 454 ราย เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ต่อไป

Similar Posts