ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายนิกร เซ้งเถียร รองผอ.ศค.จชต. เป็นผู้กล่าวรายงาน และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์และทบทวนการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับปรับปรุงงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

Similar Posts