ศค.จชต. อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายผลการใช้คู่มือแนวทางการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา

           ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายผลการใช้คู่มือแนวทางการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และนายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการขยายผลการใช้คู่มือให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจากโรงเรียน จำนวน 70 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกันวิเคราะห์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งแผนการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำเนื้อหาสาระจากเล่มคู่มือสังคมพหุวัฒนธรรมมาบูรณาการให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรู้เข้าใจ และมีแนวทางในการนำคู่มือแนวทางการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

Similar Posts