ศค.จชต. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่ฯมที่เดินทางกลับจากต่างประเทศฯ

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดประชุมติดตาม ประเมินผล โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวหลังสิ้นสุดโครงการในระยะ 6 เดือน พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 9 มีนาคม 2565 ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดฝึกทักษะอาชีพจำนวน 3 หลักสูตร คือหลักสูตรช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และหลักสูตรการทำเบเกอรี่

Similar Posts