วันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสว่างพงษ์ สมมาตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี