วันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการ ศค.จชต. และนางสาวซูไฮลา สาแล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของประธาน กพต.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี