ศค.จชต.อบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

          ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาและการเทียบคุณวุฒิ แก่นักเรียนนักศึกษาที่กลับจากต่างประเทศ รวมทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในการอบรมซึ่งเป็นการอบรมทั้งแบบในสถานที่อบรมและแบบออนไลน์ ได้แก่ คุณจันทร์สุดา นกน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร. เพ็ญนภา แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา คุณจรูญศรี แจบไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คุณประชา อ่อนรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คุณมัซมีร์ หะยีแวนาแว ผู้แทนกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ดร. ศิวกร รัตติโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Similar Posts