ศค.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

              ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในส่วนของการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กอ.รมน..ภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงมหาดไทย และบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Similar Posts