วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล สำนักงานสภาความมั่นคง (สมช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เป็นผู้จัด โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ประธาน คผบ.จชต. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ด้านการศึกษา) ได้นำเสนอความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายนิกร เซ็งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. นำเสนอรายละเอียดการขับเคลื่อน ศูนย์ภาษาดังกล่าวฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ( video conference system ) ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี