วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. ลงพื้นที่ติดตามฯ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมูอาฮัดตัรบียาตุลอิสลามียะห์ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (หลักสูตรขนมหวานสร้างรายได้) สถาบันศึกษาปอเนาะมูฮำมาดียะห์ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี) จังหวัดปัตตานี และสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฮิจเราะห์ (หลักสูตรอาหารขนม) ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี