ศค.จชต. จัดกิจกรรมค่าย “ประวัติบ้านตำนานเมือง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

                    ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมค่าย “ประวัติบ้านตำนานเมือง” รู้เขา รู้เรา สร้างสันติสุขชายแดนใต้ (พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม) ภายใต้โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ. ศค.จชต. เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในโครงการฯ ในการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนรับรู้ เข้าใจ และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) ในการร่วมกันออกแบบและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จากหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ ได้แก่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, ฉก.จังหวัดปัตตานี,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และจากชุมชนหมู่บ้าน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดปัตตานี รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง สพฐ.และสช. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 50 ตำบลเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น ครู และนักเรียน จำนวน 180 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดปัตตานี และโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 
ภาพ : สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน)

Similar Posts