วันที่ 4 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ศค.จชต. ร่วมกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาตใต้ ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ขั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี