วันที่ 7 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี