วันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) เพื่อหารือหน่วยงานทางการศึกษา ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดย ดร.วาทิต  มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมพิจาณาแนวทางการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่สอดคล้องกันสภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี