ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1jceAoejBhhf54WBJ2Y6RbGgeonzpx3P9?usp=sharing

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *