วันที่ 18 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.วาทิต       มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร มีทักษะ ความรู้ที่ตอบสนองการทำงานในศตวรรษที่ 21 การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนตามภารกิจงานประจำสู่งานวิจัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก และดร.ธันยากร ตุดเกื้อ วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี