ศค.จชต.ประชุมขับเคลื่อนงานการบูรณาการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนของรัฐ

              วันที่ 18 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมการขับเคลื่อนงานการบูรณาการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด      (ตาดีกา) สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนของรัฐ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ด้านการศึกษา) เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการขับเคลื่อนการบูรณาการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนของรัฐ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 และแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชน สอนศาสนา และโรงเรียนของรัฐ ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts