ศค.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงกับระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR พร้อมทั้ง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องเชื่อมโยงตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนงานระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชื่อมโยงกับระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR และการรายงานผลตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และบุคลากรของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม บี.พี.แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Similar Posts