ศค.จชต.ประชุมวางแผนขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                   วันที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมวางแผนขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565  ผ่านระบบ Video Conference ZOOM meeting โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้แทนจาก สพฐ สช. กศน. เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลเมือง ตะลุบัน และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม เข้าร่วมพิจารณา รูปแบบสื่อ นวัตกรรม และประมาณการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการพัฒนาบุคลากร ครู ผู้สอน ผู้ที่จะปฏิบัติงาน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ให้สามารถนำชุดสื่อ นวัตกรรมไปใช้ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนำสื่อ นวัตกรรมไปใช้ในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Similar Posts