ศค.จชต. ร่วมประชุมติดตาม ให้คำแนะนำคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด

            วันที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมติดตาม ให้คำแนะนำคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัด ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตำบลตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผ่านกลไกของสภาสันติสุขตำบล ประกอบด้วย ส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่ ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในพื้นที่ตำบล ให้ดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Similar Posts