ศค.จชต.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

              วันที่ 28 เมษายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการ สล.คปต. เป็นประธาน โดยมีประเด็นพิจารณาการดำเนินงานการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 3 กรณี คือ 1. กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ไม่สามารถใช้จ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งไม่ประสงค์คืนงบประมาณ 2. กรณีหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่าย และไม่ขอส่งคืนเงินจัดสรร 3. กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับโอนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณอื่น

Similar Posts