ร่วมการประชุมเพื่อนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์
ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยมี นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ วัตถุประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดจัดการนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบคำรับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการนิเทศฯ จำนวน 96 หน่วยงาน

Similar Posts