วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการรายงานผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการรายงานผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ใน จชต. และะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความพร้อม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กศน.ตำบลปุโละปุโย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ในการติดตามการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565