ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11gDUFeXHStEuR5OgIjz-KrPpxri835EQ?usp=sharing