ศค.จชต.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

               ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดช่ยแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบด้วย นายวิศนุพงศ์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงเจดีย์ และนายปรัชญา ก๋าอิน ครูชำนาญการ โรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาและเยียวยา กลุ่มสนับสนุนการศึกษาฯ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาฯ ให้ทันต่อการใช้งานในการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2565 โดยเชิญบุคลากรในศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและทดลองใช้งานระบบ เพื่อปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการใช้งานจริง ทั้งนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 คณะพัฒนาระบบและเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาและเยียวยา โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนฯ โดยรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางที่จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อให้มีความพร้อมทันต่อการใช้งานในปีการศึกษา 2565 และวางแผนการขยายผลให้แก่สถานศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

Similar Posts