ศค.จชต. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาฯ

      วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการศึกษา) เป็นประธานในการประชุมฯ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 10 หน่วย ประกอบด้วย
1. กรมการปกครอง
2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ศึกษาธิการภาค 7
ที่ได้รับงบประมาณ ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มิติด้านการพัฒนา) สะท้อนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแนวทางพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

Similar Posts