วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร. วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ตัวแทนบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านบานา ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมดังกล่าว ฯ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ เครือข่ายอนุรักษ์สะพานไม้บานา นักเรียน นิสิตนักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 1- พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึก และสืบสาน พระราชปณิธานของสถาบัพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยต่อป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการสร้าง จิตสำนึก และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 เห็นชอบให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565