วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผุ้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการประชุมฯเพื่อรับฟังการบรรยายและสรุปภาพรวมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่นำร่อง จำนวน 184 ศูนย์ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จชต.
และในภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีความพร้อม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กศน.ตำบลปุโละปุโย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ มีหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี