วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยมี นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง   การบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (รอศ.) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีความเหมาะสมกับบริบท และความต้องการของคนในพื้นที่ ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯในการพิจารณาหลักสูตร ดังกล่าว
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ จาก สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)
ฝ่ายอำนวยการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และหน่วยงานทางการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี