วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบปะรมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสว่างพงษ์ สมมาตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมติดตามฯ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี